Digital Marketing

Started on January 1, 1970 3 Muaj

Marketingu digjital përfaqëson një industri të re të dekadës së fundit dhe për këtë arsye në
mënyrë progresive ka rritur kërkesat për profesionistë. Njohja me elementët bazë dhe
tendencat e fundit do ti prezantojë kursantët me mjete efektive për të dhënë zgjidhje inovative të
nevojave të bizneseve për të arritur sa më shumë konsumatorë në tregun virtual dhe më gjerë.
Në mënyrë më të detajuar Kursi i Digital Marketing është 3 mujor dhe përmban 150 orë, të
ndara ne 80% ore praktike dhe 20% ore teorike. Procesi mësimor zhvillohet gjatë 3 ditëve të
javës me nga 3 orë 60-minuteshe.

Objektivat e kursit jane që të aftësojë kursantët për:

  • Ndertimi I newsletter, 
  • Reklamimi ne Google,
  • Reklamimi ne Social Media (FB, IG), 
  • Koncepti I permbajtjes se nje postimi
  • Koncepti I grafikes se nje postimi
  • Koncepti I shitjeve
  • Analizimi te te dhenave nga Google Analytics
  • Koordinim fushate marketingu