Graphic Design

Started on January 1, 1970 3 Muaj

Kombinimi i njohurive dhe teknikave të marra gjatë kursit me fantazinë e ideve që duhet të
përcillen, arrihen nëpërmjet një dedikimi të madh të aplikimit të teknikave më të avancuara në
fushën e dizajnit grafik. Graphic design lidhet ngushtë me multimedian por edhe një përdorim të
gjerë të paketës së Adobe-it. Aspektet që do të trajtohen gjerësisht gjatë kursit janë: përpunimi i
imazhit dhe videos, përpunime të tjera ne whiteboard, Gif, kompozime të baner, newsletter,
aplikime ne Sketch dhe platform të ngjashme.
Në mënyrë më të detajuar Kursi Graphic Design është 3 mujor dhe përmban 150 orë, të ndara
ne 80% ore praktike dhe 20% ore teorike. Procesi mësimor zhvillohet gjatë 3 ditëve të javës me
nga 3 orë 60-minuteshe.
Objektivat e kursit jane që të aftësojë kursantët për:
– Dizajn të rrjeteve sociale
– Dizenjim të emaileve marketing
– Dizenjim të banner
– Dizenjim për newsletter
– Përpunim i video për rrjetet sociale
– Përpunim i videove të animuara për rrjetet sociale