Miksologji

Miksologji

Started on January 1, 1970
  1. Përshkrim i shkurtër i karakteristikave të profesionit/ve: Kurrikula është strukturuar në mënyrë që të bëjë të mundur informimin dhe përgatitjen e kursantëve në aftësimin praktik për dekorimet dhe montimet e pjatave me fruta dhe perime. 

 

  1. Kompetencat që fitojnë kursantët në përfundim të Kursit Miksologji: 

 

  • Aftësi praktike në dekorimin me fruta dhe perime
  • Aftësi praktike në dekorimin e pjatave dhe gotave të njësive të shërbimit bar-restorant
  • Aftësi praktike në krijimin e dekorit me fruta për tavolina eventesh

 

  1. Mundesitë e punësimit: Mundësitë e punësit pas përfundimit të kursit 

 

  1. Kërkesat e pranimit në këtë Departament: Në këtë kurs do të pranohen të gjithë individët mbi moshën 16 vjeç të cilët kanë të paktën arsimin 9-vjeçar 

 

  1. Kohëzgjatja e Kursit: 20-25 orë mesimore dhe paktike

 

  1. Testimi dhe Vlerësimi: Gjatë kursit do të ketë teste periodike teorike dhe praktike si dhe testim përfundimtar