Web Development

Started on January 1, 1970 3 Muaj

Shkalla e lirisë në krijimitarinë individuale dhe nevojat specifike të tregut, masterizohet gjatë
kursit duke përdorur përvojën e instruktorëve dhe njohuritë e marra. Web Development lidhet
me ndërtimin e faqeve të Web-it, ndërtimin e aplikacioneve web për biznese të vogla dhe të
mesme dhe bazohet kryesisht në teknologjitë PHP, HTML, CSS, javaScript kombinuar me
paltaformat Laravel, React, VuJS, etj.
Në mënyrë më të detajuar Kursi Web Development është 3 mujor dhe përmban 150 orë, të
ndara ne 80% ore praktike dhe 20% ore teorike. Procesi mësimor zhvillohet gjatë 3 ditëve të
javës me nga 3 orë 60-minuteshe.

Objektivat e kursit jane që të aftësojë kursantët për:

  • Bazat e kodimit ne HTML 
  • Bazat e kodimit ne CSS
  • Bazat e kodimit ne JavaScript
  • Kodimi I databazave
  • Perdorimi I PHP dhe MySQL
  • Laravel Framework
  • App Deployment